Loading...
ACİL DURUM EĞİTİMİ

ACİL DURUM EĞİTİMİ
Acil Durum Eğitimi, iş yerlerinde meydana gelebilecek olan afet, yangın, terör olayları gibi durumlarda çalışanların neler yapmaları gerektiği, nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili içerikleri kapsayan eğitimlerdir. Acil durum eğitimi çalışanlara verilmesi gereken zorunlu bir eğitimdir. İşletmenin bulunduğu bina ve çevresi de göz önünde bulundurularak acil durumu eğitimi verilir. İş yerlerinde acil durumlar için görevlendirilecek uygun donanıma sahip acil durum ekibi belirlenmelidir. Acil durumlar için bir acil durum planı hazırlanmalıdır. Hazırlanan acil durum planının, uygulanabilirliğinden emin olmak için iş yerinde tatbikat yapılmalıdır. Tatbikat sırasında hazırlanan planın eksiklikleri var ise belli olur ve eksikliklerin düzeltilmesi için tatbikat raporu hazırlanır.

 

ACİL DURUM PLANI NASIL HAZIRLANIR?
28681 Resmi Gazete Sayılı İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre;
Acil Durum Planı: Acil durum planı, tüm iş yerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.
İş yerinde meydana gelebilecek olan acil durumlar belirlenirken:

Risk değerlendirmesi sonuçları.
Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
Sabotaj ihtimali.
Göz önünde bulundurulmalıdır.

ACİL DURUMLAR İÇİN İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
28681 Resmi Gazete Sayılı İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Madde 5’e göre;

Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.
Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.
Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
Acil durumlarla mücadele için iş yerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile iş yerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, iş yeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.
 

ACİL DURUM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
Acil durum eğitiminin en büyük önemi çalışanların acil durumlar sırasında ne yapmaları ve ne yapmamaları ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Acil durum sırasında bilinçli olmak hayat kurtarır. TALYA OSGB olarak büyük bir titizlikle acil durum eğitimleriniz gerçekleştirilir.


expand_less